Statut

Statut Hrvatske udruge Java korisnika

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe:

 • o nazivu, sjedištu i području djelovanja Hrvatske udruge Java korisnika (dalje u tekstu: Udruga),
 • o zastupanju,
 • o znaku, odnosno amblemu i pečatu,
 • o ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
 • o ostvarivanju javnosti rada Udruge,
 • o članstvu i članarini,
 • o pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova,
 • o unutarnjem ustroju,
 • o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova,
 • imovini i raspolaganju s mogućom dobiti,
 • načinu stjecanja imovine,
 • prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Hrvatska udruga Java korisnika.

Skraćeni naziv Udruge: HUJAK.

Naziv Udruge na engleskom jeziku je: Croatian Java User Association.

Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku je: CroJUA.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima znak, odnosno amblem. Znak Udruge sadrži maskotu programskog jezika Java, tzv. lik Duke, koji u desnoj ruci drži šalicu kave, te je na njemu crveno-bijela šahovnica u obliku majice na gornjoj polovici tijela maskote.

U hrvatskoj verziji znaka pored ili ispod maskote su riječi „HUJAK“ i „Hrvatska udruga Java korisnika“, a u engleskoj verziji znaka pored ili ispod maskote Duke su riječi „CroJUG“ i „Croatian Java User Group”.

Članak 5.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika promjera 3 cm s ispisanim nazivom Udruge po gornjem obodu kruga, ispisanim tekstom “HUJAK” po donjem obodu kruga te znakom Udruge u sredini.

Podružnice Udruge mogu po donjem obodu pečata imati naziv grada u kojem su osnovane ili neku drugu oznaku koja ih određuje.

Pečat čuvaju i ovlašteni su ga koristiti Predsjednik Udruge i Tajnik Udruge. Predsjednik Udruge može ovlastiti i druge članove Udruge za čuvanje i korištenje pečata. Ako podružnica Udruge ima svoj pečat, Predsjednik Udruge može ovlastiti člana Udruge za čuvanje i korištenje pečata te podružnice.

Članak 6.

Udrugu predstavljaju i zastupaju Predsjednik i Tajnik Udruge.

Upravni Odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Udruga ima za cilj promicanje znanja, značaja i prisutnosti tehnologija vezanih uz jezik i platformu Java te drugih srodnih tehnologija, kroz:

 • informiranje o navedenim tehnologijama,
 • razmjenu znanja i iskustava o primjeni navedenih tehnologija,
 • poticanje razvoja primjene navedenih tehnologija,
 • razvitak i unaprjeđenje suradnje fizičkih i pravnih osoba zainteresiranih za korištenje navedenih tehnologija,
 • njegovanje i unaprjeđenje odnosa partnera i krajnjih korisnika koji koriste navedene tehnologije,
 • istraživanje, sudjelovanje u razvoju i vrednovanje navedenih tehnologija,
 • unaprjeđenje informatičke i računarske struke te odnosa sudionika informatičke i računarske djelatnosti na svom području djelovanja.

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su:

 • informiranje, savjetovanje, obrazovanje i pomoć fizičkim i pravnim osobama zainteresiranim za korištenje tehnologija vezanih uz jezik i platformu Java i drugih srodnih tehnologija,
 • promicanje suradnje te razmjene znanja i iskustava o informatičkoj i računalnoj opremi i programskoj podršci, te projektima koji su zasnovani na tehnologijama vezanim uz jezik i platformu Java i drugim srodnim tehnologijama,
 • promicanje i pomoć u obrazovnoj i gospodarskoj suradnji,
 • poticanje primjene, razvoja i unapređenja informacijskih sustava i programske podrške zasnovanih na tehnologijama vezanim uz jezik i platformu Java,
 • sudjelovanje u nastojanjima koja se provode u cilju razvitka, unapređenja, te promidžbe korištenja tehnologija vezanih uz jezik i platformu Java,
 • okupljanje fizičkih i pravnih osoba, partnera i krajnjih korisnika koji se bave razvojem, koriste ili su na neki drugi način povezani s tehnologijama vezanim uz jezik i platformu Java i drugim srodnim tehnologijama,
 • organiziranje predavanja, seminara, tečajeva, radionica, kongresa, konferencija, sajmova, izložbi, savjetovanja, okruglih stolova, sastanaka, tribina te drugih znanstvenih i stručnih skupova vezanih uz djelatnost Udruge,
 • pokretanje, organiziranje, priprema, izdavanje te distribucija knjiga, časopisa, glasila, biltena i druge literature kao i svih drugih elektroničkih oblika zapisa takvih materijala putem raznim oblika medija, a vezanih uz djelatnost Udruge, sukladno Zakonu,
 • istraživanje, ispitivanje i vrednovanje te prezentiranje rezultata vrednovanja tehnologija, projekata, programa, rješenja, ponuda i prijedloga istih vezanih uz jezik i platformu Java te drugih srodnih tehnologija,
 • informiranje, savjetovanje, obrazovanje i pomoć osobama zainteresiranim za certifikacijski postupak vezan uz jezik i platformu Java i druge srodne tehnologije, te izvedba certifikacijskog postupka,
 • sudjelovanje i pomoć u istraživačkim, razvojnim, znanstvenim, stručnim i drugim studijama, projektima i programima vezanim uz jezik i platformu Java i drugim srodnim tehnologijama,
 • jačanje suradnje sa srodnim udrugama i organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
 • upravljanje imovinom kojima je Udruga korisnik ili vlasnik.

Članak 9.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, a u stvarnosti pravodobnim i istinitim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događanjima, elektroničkim medijima (Internet i Web), pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, te putem sredstava javnog priopćavanja. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu biti nazočni sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.

Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (publikacije) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja koristi ili je tijekom svog profesionalnog, znanstvenog ili stručnog rada bila uključena u razvoj ili korištenje neke od tehnologija vezanih uz jezik i platformu Java, te je preporučena od najmanje jednog redovnog člana Udruge.

Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Članovi Udruge mogu biti redovni i počasni.

Članak 11.

Redovnim članom Udruge može postati svaka osoba iz članka 10. stavka 1. ovog Statuta koja želi aktivno sudjelovati u radu Udruge i ima preporuku on najmanje 2 (dva) redovna člana. Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor.

Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge. Prijedlog primanja počasnog člana može podnijeti bilo koji član Upravnom odboru Udruge, a odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština Udruge.

Redovni i počasni članovi upisuju se u Registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor odlukom.

Članak 12.

Upravni odbor određuje iznos članarina za svaku kalendarsku godinu.

Upravni odbor određuje način zastupanja pravnih osoba u radu Udruge.

Članak 13.

Prava i obveze članova su:

 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti, te ciljeva Udruge,
 • skrb o razvitku Udruge,
 • sudjelovanje u radu upravnih tijela Udruge, donošenju odluka i njihovom provođenju,
 • dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu Udruge,
 • iznošenje mišljenja i prijedloga te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada Udruge,
 • pridržavanje Statuta i drugih akata Udruge, te kodeksa i pravila (pisanih i uobičajenih) rada i ponašanja u Udruzi
 • izvršavanje odluka upravnih tijela Udruge i preuzetih obveza,
 • čuvanje i podizanje ugleda te zaštita interesa Udruge,
 • plaćanje članarine,
 • čuvanje imovine Udruge.

Redovni član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju Udrugom, te birati i biti biran u njegova tijela.

Počasni članovi sudjeluju u radu Udruge, ali nemaju pravo glasa niti kandidature u tijela Udruge.

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom djelovanja Udruge,
 • dragovoljnim istupom,
 • isključenjem.

Do prestanka članstva dragovoljnim istupom dolazi na vlastiti zahtjev pismenom izjavom člana.

Isključenjem članstvo prestaje u sljedećim slučajevima:

 • ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,
 • ako član svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Udruge,
 • ako član do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
 • ako član teže povrijedi interese i ugled članova Udruge.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Protiv odluke o isključenju član može u roku od 15 dana od dana primitka odluke podnijeti žalbu Skupštini. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Član se isključuje iz Udruge i briše iz Registra članova bez posebne odluke Upravnog odbora ili Skupštine ako do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Počasni član može biti isključen iz Udruge samo u odlukom dvotrećinske većine glasova Skupštine.

Članak 15.

Udruga se može udružiti i učlanjivati u druge udruge i organizacije.

Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora, dok odluku o učlanjivanju donosi Upravni odbor.

TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela Udruge su: Skupština, Upravni odbor, Predsjednik i Tajnik.

SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge.

Skupštinu sačinjavaju redovni članovi Udruge s pravom glasa, odnosno fizičke osobe i predstavnici pravnih osoba.

Članak 18.

Sjednica Skupštine može biti redovna, izborna, izvanredna i svečana.

Skupština redovno zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Svečana sjednica Skupštine saziva se radi obilježavanja važnih datuma ili uspjeha u radu Udruge.

Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu.

Upravni odbor je obvezan sazvati sjednicu Skupštine ako to zatraži polovica članova Skupštine.

Upravni odbor je dužan pozive za sjednicu Skupštine dostaviti članovima Skupštine najmanje tri radna dana prije sjednice.

Poziv na sazivanje sjednice Skupštine treba sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda te materijale o pitanjima o kojima će se raspravljati.

Ako Upravni odbor u roku od 30 dana, od dana primitka pismenog zahtjeva polovice članova Skupštine ne sazove sjednicu Skupštine, sjednicu može sazvati predlagatelj sjednice. U zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelj je obvezan predložiti dnevni red.

Članak 19.

Skupština pravovaljano odlučuje ako zasjedanju prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Ako je nakon 30 minuta od početka zasjedanja Skupštine prisutno manje od natpolovične većine članova Skupštine, Skupština nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ako se utvrdi da je prisutna najmanje jedna trećina članova Skupštine, a pravovaljane odluke tada se donose dvotrećinskom većinom.

Skupština odlučuje javnim glasovanjem, ako se u prethodnoj raspravi ne odluči drugačije.

Prilikom odlučivanja na Skupštini Udruge svaki nazočni član odlučuje s jednim glasom.

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine. Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti Tajnik Udruge. U odsutnosti Predsjednika i Tajnika Udruge sjednicom Skupštine može predsjedavati i treća osoba ako se tako odredi javnim glasovanjem na početku sjednice Skupštine natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20.

Skupština Udruge:

 • donosi Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 • donosi i mijenja Program rada,
 • donosi i druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora, te Predsjednika i Tajnika Udruge,
 • osniva i imenuje radna tijela Udruge prema potrebi, te im utvrđuje zadatke,
 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama i udrugama,
 • odlučuje o učlanjivanju u druge organizacije i udruge ili istupanju iz njih,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • kontrolira rad Upravnog odbora,
 • obavlja i druge poslove i zadatke određene zakonom i Statutom.

Članak 21.

Skupština može razriješiti Upravni odbor, Predsjednika i Tajnika Udruge te ostala tijela Udruge, kao i sve članove tih tijela i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi Upravni odbor s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani. Kao i za Upravni odbor, identičan model vrijedi i za sva ostala tijela Udruge.

Član Upravnog odbora ili drugog tijela Udruge, može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

UPRAVNI ODBOR

Članak 22.

Upravni odbor Udruge je izvršno i operativno kolegijalno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine, koje obavlja upravljačke i izvršne funkcije te druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini Udruge, o čemu Skupštini Udruge podnosi izvješće.

Upravni odbor čini 5 (pet) članova: Predsjednik, Tajnik i tri člana Skupštine koje bira Skupština.

Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Upravnog odbora, koji saziva sjednice Upravnog odbora te upravlja radom istog.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine uz mogućnost da budu ponovo birani.

Članak 23.

Upravni odbor:

 • saziva sjednicu Skupštinu Udruge,
 • utvrđuje prijedlog Programa rada i Statut koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • bira i imenuje Blagajnika Udruge,
 • podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge,
 • imenuje komisije, odbore i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva,
 • utvrđuje stegovnu odgovornost člana Udruge koji je povrijedio svoje obveze utvrđene Statutom ili drugim aktima Udruge,
 • odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu drugih organizacija i učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih,
 • izvršava stegovne mjere članu Udruge kojem je utvrđena stegovna odgovornost, u obliku javne opomene, privremenog ili trajnog isključenja iz Udruge,
 • utvrđuje pravilnost trenutačnog suspendiranja člana Udruge koje obavlja Predsjednik Udruge,
 • funkcionira kao presudbeno tijelo u slučaju sporova unutar Udruge ili povrede Statuta,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 24.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a moraju se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 25.

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine.

Predsjednik Udruge je po funkciji i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, u svim poslovima zamjenjuje ga Tajnik Udruge.

Članak 26.

Predsjednik Udruge:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • zastupa Udrugu,
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge, Skupštine i njezinih tijela,
 • rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora,
 • ima pravo trenutačno suspendirati člana Udruge u slučaju sumnje na tešku povredu Statuta i drugih akata Udruge ili kazneno djelo po zakonu Republike Hrvatske,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom,
 • podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini Udruge na njihov zahtjev.

Članak 27.

Predsjednik Udruge može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
 • ako djeluje protivno zakonu Republike Hrvatske ili Statutu Udruge,
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština.

TAJNIK UDRUGE

Članak 28.

Tajnika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine.

Tajnik Udruge je glavni pravni administrator Udruge koji u svom djelokrugu između ostalog:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora,
 • vodi registar članova Udruge,
 • vodi i čuva pismohranu Udruge,
 • organizira kompletnu administraciju i usklađuje rad Udruge,
 • obavlja i druge financijske te stručno administrativne poslove.

Članak 29.

Tajnik može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
 • ako djeluje protivno zakonu Republike Hrvatske ili Statutu Udruge,
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju Tajnika donosi Skupština.

IMOVINA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 30.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • imovinska prava,
 • prava i obveze Udruge.

Članak 31.

Udruga stječe imovinu:

 • od članarine,
 • iz proračuna,
 • od sponzorstva, donacija i dotacija,
 • organiziranjem skupova, seminara i obrazovanja u skladu s djelatnostima Udruge,
 • od izdavačke djelatnosti u skladu s djelatnostima Udruge,
 • savjetovanjem, istraživanjem, certifikacijom i vrednovanjem u skladu s djelatnostima Udruge,
 • sudjelovanjem u projektima i programima u skladu s djelatnostima Udruge,
 • iz drugih izvora u skladu s djelatnostima Udruge i zakonom.

O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 32.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.

O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

Obavljanje organizacijskih, financijskih i administrativnih poslova za potrebe Udruge umjesto tijela Udruge i članova mogu obavljati i druge tvrtke kojima Upravni odbor povjeri tu dužnost. Međusobne obveze Udruge i tvrtke u pogledu takvih obveza određuju se ugovorom.

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

PRIZNANJA

Članak 33.

Za uspješne rezultate u promicanju, unapređivanju i ostvarenju primjene tehnologija navedenih u ciljevima i djelatnostima Udruge, te drugim iznimno zaslužnim aktivnostima u vezi s ciljevima i djelovanjem Udruge, Udruga može dodijeliti priznanja.

Odluku o dodjeli priznanja donosi Upravni odbor.

USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 34.

Udruga može osnivati ustrojstvene oblike (podružnice, ogranke, klubovi, sekcije i slično). Ustrojstveni oblici Udruge nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju i raspuštanju ustrojstvenog oblika donosi Upravni odbor. Upravni odbor donosi pravilnik o djelovanju ustrojstvenog oblika.

PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 35.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom.

Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine.

U slučaju prestanka rada Udruge sva imovina Udruge pripada osobama koje glasanjem utvrdi Skupština Udruge, a ako se iste ne utvrde onda svim redovnim članovima Udruge.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu Skupštini Udruge.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova Skupštine nakon provedene rasprave.

Promjene i dopune Statuta obavljaju se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, uređuju se općim aktima Udruge.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor.

Statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar nadležnog tijela državne uprave.

%d blogeri kao ovaj: