Članstvo

Prije učlanjenja predlažemo da pročitate Statut.

U skladu sa Statutom, članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba (putem svog predstavnika) koja koristi ili je tijekom svog profesionalnog, znanstvenog ili stručnog rada bila uključena u razvoj ili korištenje neke od tehnologija vezanih uz jezik i platformu Java, te je preporučena od najmanje jednog redovnog člana Udruge.

Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem jednog ovlaštenog predstavnika.

Vrste članstva

Članovi Udruge mogu biti redovni i počasni.

Redovnim članom Udruge može postati svaka osoba koja želi aktivno sudjelovati u radu Udruge i ima preporuku on najmanje dva redovna člana. Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor.

Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge. Prijedlog primanja počasnog člana može Upravnom odboru Udruge podnijeti bilo koji član, a odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština Udruge.

Napomena: Članstvo fizičkih osoba načelno je rezervirano za stručnjake, specijaliste, razvojne inženjere, IT konzultante, IT i softverske arhitekte, programere, korisnike, edukatore, istraživače i mnoge druge koji su osobno uključeni u razvoj i korištenje Java tehnologija. Predstavnici tvrtki na pozicijama kao što su vlasnici, izvršitelji C razine (CEO, CIO i sl.) i rukovoditelji, menadžeri, prodajni i marketing predstavnici i sl. načelno svoje članstvo ostvaruju kroz članstvo pravne osobe kao predstavnici iste. Također, ako se učlani veći broj fizičkih osoba koje su zaposlene u istoj pravnoj osobi, preporuča se i očekuje da i ta pravna osoba ostvari svoje članstvo u udruzi.

Članarina

U skladu s Odlukom o članarinama za 2016. godinu Upravnog odbora Udruge:

 • Članarina za fizičku osobu iznosi 120 kn
 • Članarina za pravnu osobu iznosi 2400 kn

Članarine se uplaćuju za tekuću kalendarsku godinu, a za učlanjenja i produljenja članstva u drugoj polovici kalendarske godine, odnosno nakon 1. srpnja važi pravilo od 50% popusta.

Članovi koji su uredno platili članstvo u prethodnoj kalendarskoj godini imaju tijekom tekuće kalendarske godine pravo na tzv. “popust na vjernost” u iznosu od 20%.

Članovi fizičke osobe koju su redovni studenti koji nisu u radnom odnosu oslobođeni su plaćanja članarine. Udruga ima pravo tražiti uvid u dokumente kojima se dokazuje navedeni status.

Učlanjenje

Postupak učlanjenja započinje tako da ispišete i ispunite zahtjev za učlanjenjem (PDF) u redovno članstvo, koji je potrebno ispravno popuniti (obratite pažnju na nužne podatke) i potpisati, odnosno ovjeriti pečatom za pravne osobe, te dostaviti osobno na druženju ili poštom na adresu udruge.

Napomena: Možete podnijeti zahtjev za učlanjenjem korištenjem online obrasca i tako ubrzati postupak učlanjenja – objašnjeno u sljedećem poglavlju.

Po primitku zahtjeva,  dobit ćete odgovor elektroničkom poštom o učlanjenju i načinu uplate članarine (osim ako osoba nije oslobođena uplate članarine, u skladu s Odlukom o članarinama za tekuću godinu). Načelno se članarina može uplatiti na račun udruge 2360000-1102258585 (HR6623600001102258585) uz poziv na broj (koji će biti dostavljen naknadno po zaprimanju zahtjeva) ili izravno osobno na druženju.

Napomena: Udruga zasad nije u sustavu obveznika plaćanja poreza za dodanu vrijednost, pa se PDV trenutno ne obračunava.

Učlanjenje nije važeće dok se ne prihvati zahtjev za učlanjenjem i dok se ne uplati članarina (ako je to potrebno) te priloži dokaz o uplati.

Po učlanjenju, član će dobiti članski broj za tekuću godinu kojim se identificira na svim aktivnostima vezanim uz udrugu.

Napomena: Postojeći članovi u prethodnoj godini koji nisu izrazili namjeru za nastavkom članstva u tekućoj kalendarskoj godini i uplatili članarinu, nemaju prava kao redovni članovi Udruge.

Ubrzano učlanjenje

Kako bi ubrzali postupak učlanjenja novih članova, moguće je ispuniti online obrazac (zahtjev za fizičke osobe i zahtjev za pravne osobe) u kojeg se upisuju svi nužni podatci sa zahtjeva za učlanjenje. Nakon toga slijedi isti postupak odgovora o učlanjenju i potencijalna uplata članarine (uz slanje dokaza elektroničkom poštom), a fizičko potpisivanje i potencijalna ovjera pečatom zahtjeva za pravne osobe može se odraditi naknadno na prvom sljedećem druženju. Na taj način se može se koristiti uslugama udruge i prije nego što je zaprimljen potpisani zahtjev za učlanjenjem.

Učlanjenje u LinkedIn grupu

Svaki član udruge istovremeno je i potencijalni član LinkedIn grupe HUJAK, na što vas svakako želimo potaknuti. Uvjet za učlanjenje u LinkedIn grupu je članstvo u udruzi.

Grupa predstavlja osnovni način socijalnog umrežavanja članova i na grupi se informira i vode rasprave o raznim temama (kartica “Discussion“) te potencijalne ponude poslodavaca i posloprimaca (kartica “Jobs“). Osobe koje otvaraju rasprave van dozvoljenih tema i djelokruga udruge ili imaju prikriveni komercijalni karakter bit će upozorene i mogu biti izbačene iz grupe, a rasprave će biti obrisane. Pozivamo vas da zajedno održimo ovu grupu zanimljivom i korisnom.

Napomena: Učlanjenje u LinkedIn grupu udruge ne zamjenjuje zahtjev za učlanjenjem u udrugu. No, iznimno je moguće postati član LinkedIn grupe dok je postupak učlanjenja u udrugu još u tijeku, odnosno u slučaju kad je odobren zahtjev za učlanjenjem putem online obrasca (za fizičke osobe i za pravne osobe) .

Prava i obveze članova

U skladu sa Statutom prava i obveze članova su:

 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti, te ciljeva Udruge,
 • skrb o razvitku Udruge,
 • sudjelovanje u radu upravnih tijela Udruge, donošenju odluka i njihovom provođenju,
 • dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu Udruge,
 • iznošenje mišljenja i prijedloga te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada Udruge,
 • pridržavanje Statuta i drugih akata Udruge, te kodeksa i pravila (pisanih i uobičajenih) rada i ponašanja u Udruzi
 • izvršavanje odluka upravnih tijela Udruge i preuzetih obveza,
 • čuvanje i podizanje ugleda te zaštita interesa Udruge,
 • plaćanje članarine,
 • čuvanje imovine Udruge.

Redovni član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju Udrugom, te birati i biti biran u njegova tijela. Počasni članovi sudjeluju u radu Udruge, ali nemaju pravo glasa niti kandidature u tijela Udruge.

Prestanak članstva

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom djelovanja Udruge,
 • dragovoljnim istupom,
 • isključenjem.

Do prestanka članstva dragovoljnim istupom dolazi na vlastiti zahtjev pismenom izjavom člana.

Isključenjem članstvo prestaje u sljedećim slučajevima:

 • ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,
 • ako član svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Udruge,
 • ako član do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
 • ako član teže povrijedi interese i ugled članova Udruge.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor.

Član se isključuje iz Udruge i briše iz Registra članova bez posebne odluke Upravnog odbora ili Skupštine ako do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Oglasi